آموزش تئوری موسیقی

5.0 ( فریبرز حمیدی )

قیمت هر ترم : 490 390 هزار تومان

آموزش دستگاه شناسی

5.0 ( فریبرز حمیدی )

قیمت هر ترم : 260 هزار تومان

آموزش سنتور

5.0 ( محسن خلعتبری معظم )

قیمت هر ترم : 280 هزار تومان

آموزش تنبک

5.0 ( سینا فرزادی پور )

قیمت هر ترم : 280 هزار تومان