پکیج دستگاه شناسی یکجا

پکیج اقتصادی دستگاه شناسی

۳,۹۶۰ هزار تومان
57

پکیج اقتصادی دستگاه شناسی

۳,۹۶۰ هزار تومان
57
دستگاه شناسی
مشاهده همه

آموزش دستگاه راست پنجگاه

۳۹۰ هزار تومان
08:08ساعت
85

آموزش دستگاه شور

۳۹۰ هزار تومان
06:43ساعت
97

آموزش دستگاه نوا

۳۹۰ هزار تومان
06:03ساعت
103

آموزش آواز افشاری

۳۹۰ هزار تومان
04:31ساعت
96

آموزش بیات ترک

۳۹۰ هزار تومان
04:57ساعت
128

آموزش آواز ابوعطا

۳۹۰ هزار تومان
04:21ساعت
136

آموزش دستگاه شناسی همایون

۳۹۰ هزار تومان
04:46ساعت
140

آموزش دستگاه شناسی چهارگاه

۳۹۰ هزار تومان
03:43ساعت
137

آموزش دستگاه شناسی دشتی

۳۹۰ هزار تومان
04:37ساعت
151

آموزش دستگاه شناسی سه گاه

۳۹۰ هزار تومان
03:53ساعت
154

آموزش دستگاه شناسی آواز اصفهان

۳۹۰ هزار تومان
4
04:13ساعت
214

آموزش دستگاه شناسی ماهور

۳۹۰ هزار تومان
5
05:42ساعت
372

آموزش دستگاه شناسی ماهور

۳۹۰ هزار تومان
5
05:42ساعت
372

آموزش دستگاه شناسی آواز اصفهان

۳۹۰ هزار تومان
4
04:13ساعت
214

آموزش دستگاه شناسی سه گاه

۳۹۰ هزار تومان
03:53ساعت
154

آموزش دستگاه شناسی دشتی

۳۹۰ هزار تومان
04:37ساعت
151
تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی جامع

۱,۸۰۰ هزار تومان
5
10:17ساعت
51

آموزش ریتم شناسی

۲۰۰ هزار تومان
01:23ساعت
72

آموزش تئوری موسیقی جامع

۱,۸۰۰ هزار تومان
5
10:17ساعت
51

آموزش ریتم شناسی

۲۰۰ هزار تومان
01:23ساعت
72
دیکته موسیقی

آموزش دیکته موسیقی

۱,۸۰۰ هزار تومان
10:20ساعت
74

آموزش دیکته موسیقی

۱,۸۰۰ هزار تومان
10:20ساعت
74
آموزش تنبک
مشاهده همه

آموزش تنبک مقدماتی ترم اول

۳۹۰ هزار تومان
02:48ساعت
48

آموزش تنبک مقدماتی ترم دوم

۳۹۰ هزار تومان
02:34ساعت
19

آموزش تنبک مقدماتی ترم دوم

۳۹۰ هزار تومان
02:34ساعت
19

آموزش تنبک مقدماتی ترم اول

۳۹۰ هزار تومان
02:48ساعت
48